Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Mästocka Ljunghed

Mästocka Ljunghed. Foto; Carola Persson

Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden. Du får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var. En tidig vårmorgon kan du med lite tur få höra orren spela.

Sten Selander beskriver ljungheden i sin bok Det levande landskapet i Sverige: ”Ingenstans har ljunghavet längre den fria horisont som gav det halländska landskapet sådan storhet och vidd och tillsammans med ljungens skiftande färg – brun med dragning i rött och olivgrönt på vår och försommar, dovt rödviolett på höstkanten – skapade dess fattiga, gripande storhet.”

Flera naturliga utsiktspunkter i reservatet erbjuder vackra vyer över heden. I reservatet finns flera stigar och även Hallandsleden går förbi området.


Mästocka Ljunghed. Foto; Carola Persson

Magert men innehållsrikt
Av de växter och djur som finns här har många varit förknippade med ljunghedens växtssamhällen i minst ett par tusen år. Heden är inte bara ett historiskt landskap, här finns också ett rikt och varierat växt- och djurliv. Hallands landskapsblomma är hårginsten. Den blommar i juni och då kan Mästocka ljunghed lysa guldgul av dess blommor. Man ser även backtimjan och en rad andra växter, svampar och insekter som lever tillsammans. Senare på hösten färgas heden lila av ljung.  liksom kattfot, slåttergubbe och cypresslummer. På västkusten är mosippan sällsynt men den växer här bland flera sällsynta fjärilsarter, som exempelvis ginstbackmätare. Hårginst fungerar som värdväxt åt denna och flera andra fjärilars larver. Humlor och bin samlar nektar hela säsongen, vilket på hösten för binas del kan resultera i mörk ljunghonung.

Orre finns i reservatet året runt och om du har tur kan du få uppleva deras spel tidiga vårmorgnar. Trädlärka, ängspiplärka och sånglärka trivs på heden och skogsharen äter gärna av de späda plantor som spirar när heden nyligen bränts.

Ljungheden användes för bete
Under 1600- och 1700-talen bredde öppna ljunghedar ut sig i Halland på bekostnad av skogen som utnyttjades till ved, virke och pottaskebränning. Betesdjur gick ute stora delar av året och dessutom brände man ljungen för att få fram bättre bete. Jordarna överutnyttjades och kring 1850 bestod en tredjedel av Halland av ljunghed. Detta var ett av den tidens miljöproblem. Mästocka ljunghed har bevarats sedan den tid då heden sträckte sig från kusten och långt in i landet.


Highland cattle at Mästocka ljunghed. Foto; EngmanOwn work, CC BY-SA 3.0,

Mular och eldar bevarar
Allt det som växer och lever på heden är beroende av att vi fortsätter utnyttja den. Markerna betas (det går Highland Cattle i den norra betesfållan) och ungefär vart sjunde år bränner vi heden så att ljungen inte blir för gammal och ratas av betesdjuren. Reservatet utvidgades 2017 med ny mark åt sydväst, från 71 hektar till 156 hektar.

Bada i närliggande sjö
En badplats med brygga finns vid Björsjön som angränsar till reservatet.

Föreskrifter
För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

-skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar,
-skada, plocka eller samla in växter och svampar – mossor och lavar inräknade. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåten, liksom insamling av ett fåtal exemplar av kärlväxter, mossor, lavar och svampar om det behövs för att kunna genomföra en säker artbestämning,
-utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel inräknade,
-inplantera/införa för området främmande arter,
-utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar,
-sätta upp tält,
-ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet mellan klockan 22:00 och 06:00,
-sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
-framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats (se bilaga 2F),
-medföra hund eller häst inom stängslade områden under perioden 1 april – 1 december,
-utöva modellplansflygning eller använda drönare,
-elda,
-utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, samt,
-utan länsstyrelsens tillstånd lägga upp båtar.
Källa: Länstyrelsen Halland

Hitta till Mästocka
Mästocka ligger i Veinge socken i Laholms kommun.
Bil: Från Halmstad kör riksväg 25 och ta av vid Skedala. Följ sedan skyltning mot Mästocka. Reservatet ligger intill vägen strax norr om Björsjö. Intill vägen finns det en grusparkering.
Cykel: ”Cykelspåret” går förbi Mästocka ljunghed.

Serviceinformation

Bad/badplats
Informationstavla
Parkering
Rastplats
Stig
Vandringsled