Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Kalhyggen värst för miljön, hyggesfritt gynnar samhället

En ny studie från Lunds universitet undersökte hur skogen som helhet kan göra som störst nytta för samhället. Forskarnas slutsats var att hyggesfritt skogsbruk gav minst koldioxidutsläpp till atmosfären och minst kväveläckage till haven. Samtidigt som intresset för hyggesfritt skogsbruk har exploderat kommer en studie som ger metoden stora fördelar för samhället jämfört med kalhyggesbruk.
Källa; Natursidan.se

Läs mer här på Natursidan


OM Hyggesfritt skogsbruk
Hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsnamn för skötselsystem, metoder och åtgärder inom skogsbruk som innebär att skogen brukas utan att marken någonsin blir så kal som vid slutavverkning genom kalhuggning. Vid hyggesfritt skogsbruk är marken kontinuerligt skogbevuxen och ett visst minsta virkesförråd ska finnas kvar efter avverkning, inom skogsvårdslagens bestämmelser. Begreppet myntades av Skogsstyrelsen 2008 inom ramen för projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitetsskogsbruk”[1] och ersatte den ursprungliga beteckningen, kontinuitetsskogsbruk.
Källa; Wikipedia