Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Hela Sverige samlas i ett nationellt ramverk för vandringsturismleder!

Gemensamma standards och ett nationellt ramverk kommer att ge det breda utbudet av vandringsturism- och pilgrimsleder i hela landet en högre tillgänglighet både för nationella och internationella besökare. Detta är syftet med ett projekt som nu drar igång och engagerar alla landets regioner.

OBS! Klicka på bilden för större format

Projektet ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Det övergripande målet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

– ”En satsning på vandringsturismen är något som besöksnäringen i hela Sverige kommer att kunna dra nytta av. Inte minst finns en stor potential att utveckla besöksnäringen på landsbygden, som jobbskapare, och ge möjlighet till en kontinuerlig landsbygdsutveckling”, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna AB.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Ett nytt sätt att arbeta med nationella projekt
Alla Sveriges regionala turism-organisationer finns sedan tidigare samlade i Regionala Nätverket för Turism. Det är genom denna samverkansplattform, som arbetar med utveckling och marknadsföring av turismen i Sverige, projektet har tagit sin utgångspunkt och nu skapar en nationell projektplattform.

– ”Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där hela landet samlas i ett gemensamt projekt och där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. De två finansiärerna har på ett framsynt sätt medverkat till att olika finansieringskällor kan samverka”, säger Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne AB.

Tourism in Skåne och Visit Dalarna kommer att genom projektägarskap och projektledning leda arbetet. Detta sker på ett helt nytt sätt genom en utvecklad form av samverkan. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift kommer att knytas till projektorganisationen. Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. När genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras.

Vidare knyts en rad nationella aktörer och organisationer på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Projektet samlar landets alla regioner i en gemensam projektplattform som har som mål att skapa ett gemensamt nationellt ramverk för vandringsturismleder. Finansiärer är Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne AB och Visit Dalarna AB står för projektägarskap och projektledning. Projektet pågår under tre år.

 

OM
Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.

Lämna ett svar