Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Vandrings- och cykelturism ska stärka landsbygden!

Ett nationellt ramverk för utveckling av vandringsleder. Det är ett av de tolv projekt som nu beviljas finansiering av Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag.

Tillgång till vandrings- och cykelleder leder till fler attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara destinationer där företag kan verka.

-”Det finns en stor potential i att utveckla besöksnäring på landsbygden, det skapar nya jobb och ger lokalbefolkningen möjlighet att bo kvar. Att satsa på ledutveckling är att ge entreprenörer inom naturturism nya möjligheter”, säger Linnea Ax, Tillväxtverket.

Ett av de beviljade projekten är Ramverk för vandringsledsutveckling som koordineras av Tourism in Skåne och genomförs i samverkan med sex andra regioner. Målet är att ta fram en kvalitetsstandard för vandringslederna och att kategorisera dem utifrån bland annat typ av led, svårighetsgrad, exportmognad, anläggningar och tillgänglighet.

Nedan tolv projekt får nu finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor för insatser under 2020:

Ramverk för vandringsledsutveckling
Projektägare: Tourism in Skåne
Samverkansprojekt mellan 7 regioner för att skapa ett nationellt ramverk för utveckling av vandringsleder.

Kulturarv Höga Kustenleden
Projektägare: Örnsköldsviks kommun
Ska utveckla metoder för att lyfta fram kultur- och naturvärden längs leden, som ska kunna locka besökare till mindre belastade delar av leden.

Cykelområde Kottaberget – en etableringsmodell för hållbar naturturism
Projektägare: Nora kommun
Ska genomföra en förstudie om hur man kan etablera ett hållbart cykelturismområde på privatägd mark, med kalhygge, skydd av känsliga arter och möjlighet till nya jobb.

Affärsmässig utveckling av Näckrosleden
Projektägare: Sörmlands Turismutveckling
Ska skapa ett strukturerat samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer samt testa metoder för att utveckla affärsmässiga och hållbara cykelprodukter.

Nedre Vindelälven-Juhtatdahka, ett pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen
Projektägare: Visit Umeå
Ska utveckla säljbara produkter, tematiska leder, loopar och transport inom regionen, samt skapa nätverk för samverkan för en långvarig och hållbar utveckling av cykelturism i regionen.

Hallandsåsen – Från råvara till hållbar MTB Destination
Projektägare: Båstad Turism och Näringsliv ekonomiska förening
Ska bygga vidare på det utbud som redan finns inom cykel på Hallandsåsen samt utveckla och addera Bikepoints (servicestationer för cyklister) i nära samverkan med närings- och föreningsliv.

Tematisk utveckling av cykel och vandring 2020
Projektägare: Västmanlands Läns Landsting
Ska samordna ett antal pilotområden för att skapa tematiska områden med attraktiva leder och utbud som används året runt.

Utveckla Järvsö Cykelturism
Projektägare: Destination Järvsö AB
Ska etablera samarbete med markägare och testa modeller för ersättning och mätning.

Ny modell för ledinfrastruktur
Projektägare: Bengtsfors kommun
Ska studera och utvärdera ett belgiskt system för utmärkning av cykelvägar och undersöka hur detta kan appliceras i Sverige.

Östgötaleden som vandringsdestination
Projektägare: Östergötlands Läns Landsting
Ska identifiera och utveckla besöksmål och destinationer med koppling till Östgötaleden med målsättning att skapa en tillgänglig, trygg och attraktiv led.

Hållbar cykelturism
Projektägare: Smålands Turism
Ska i samarbete med kommuner säkerställa kvalité och hållbarhet kring cykelområden.

Utvecklad cykelturism i Sotenäs
Projektägare: Sotenäs kommun
Ska samverka med markägare och näringsliv för att undersöka hur en befintlig vandringsled även kan användas som cykelled på vissa sträckor.

OM
Tillväxtverket arbetar för att stärka svensk besöksnäring och skapa de förutsättningar som krävs för att företagen ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi arbetar med områdena hållbar destinations- och produktutveckling, strategisk samordning och samverkan, direkta företagsinsatser och kunskap med grund i statistik och analys.

EXTERNA LÄNKAR
Läs mer om Tillväxtverkets arbete inom Turism och besöksnäring
Läs mer om Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag