Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträsk på norra Gotland!

Efter en gemensam förstudie ser Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i området är goda och förberedelserna startar hösten 2019.

Beskrivning till bilden ovan:
Omgivningarna kring sjön Bästeträsk består av gammal barrskog och ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex. Skogarna kring Bästeträsk utgör den största skogliga värdekärnan på Gotland, vilket skapar nödvändiga förutsättningar för våra mest sällsynta skogslevande växter och djur.

I området finns äldre brukningsvägar som ofta går över alvarområden. På ett alvar går kalkhällen i dagen och täcks endast av ett tunt eller obefintligt jordtäcke. Alvaren är lågproduktiva och har generellt sett återkommande brist på vatten under sommarsäsongen, vilket ger dem en särpräglad flora och fauna. Gotland har cirka en tredjedel av världens alvarmarker och i Bästeträsk finns gott om fina exempel på denna sällsynta naturtyp.

Äldre grindstolpar i huggen kalksten minner om äldre tiders markanvändning. De gamla brukningsvägarna löper kors och tvärs genom området och ger goda förutsättningar för besökare att uppleva Bästeträsk på egen hand

Bästeträsk är Gotland största sjö. Sjön är grund, kalkrik och har klart vatten. De kalkrika omgivningarna gör sjön speciell i sitt slag, avseende både vattenkvalité och växt- och djurliv. Gotland har ett stort ansvar för denna typ av kransalgssjö, som är sällsynt i stora delar av Sverige. Vattnet i Bästeträsk är rent och används till dricksvatten. Sjön får sin tillrinning från de vidsträckta skogs-och våtmarksområden som omger Bästeträsk.

Läs mer om Bästeträsk här!