Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

250 000 kronor till skötsel av kulturreservatet Äskhults by

Länsstyrelsen i Halland tilldelas 250 000 kronor från kulturmiljövårdsanslaget för skötsel av kulturreservatet Äskhults by.

Kulturreservatet Äskhult i Kungsbacka kommun är ett av Hallands största besöksmål och verksamheten är ambitiös och uppskattad. Byn är unik i sitt slag då den ålderdomliga bebyggelsen aldrig flyttades ut från bykärnan i samband med 1800-talets skiften. Den täta bebyggelsen runt bytorget har en tydligt 1700-talskaraktär som förstärks av omgivande landskap med allmogeåkrar, kålgårdar och hamlade träd.

Bilden; Harvning i kulturreservatet Äskhults by, Halland. Foto: Fabian Mebus / RAÄ ( CC BY)

Husen får kontinuerligt underhåll och markerna brukas med hjälp av hästar. Traditionella lantraser som Linderödssvin och Åsbohöns ger under sommarhalvåret liv åt byn samtidigt som äldre lantsorter av korn, havre, råg och lin på nytt odlas på byns åkrar. Här blommar också gamla åkerogräs som klätt och blåklint – arter som nästan helt försvunnit i det moderna jordbrukslandskapet.

Sedan reservatet bildades har ett omfattande restaureringsarbete pågått. Åkrar har plöjts upp, träd har nyhamlats, kålgårdar har återskapats och en del av den beskogade utmarken har avverkats och en ljunghed återskapats.

De omfördelade medlen bidrar därför till att uppfylla kulturreservatets syfte och mål. Äskhults by har cirka 15 000 besökare varje år och används även av universitet och högskolor i utbildningssyfte.

På grund av sänkta anslag har Länsstyrelsen i Halland haft svårt att finansiera driften av reservatet.

Sammanlagt har länsstyrelserna äskat medel om drygt 5,7 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har haft 250 000 kronor från kulturmiljövårdsbidraget att omfördela. Mot bakgrund av detta har Riksantikvarieämbetet valt att prioritera det projekt där medlen kan göra största möjliga nytta och där Länsstyrelsen haft svårt att budgetera för insatser på grund av oförutsedda händelser.

RELATERADE LÄNKAR  (Öppnas i ett nytt fönster)
Riksantikvarieämbetets webbplats
Podcast

injfo