Svarthavet naturreservat

Svarthavet är ett 88 hektar stort naturreservat som i väster gränsar till Glaskogens naturreservat. Området är småkuperat och domineras av granskog. Det finns dalgångar med bäckar, våtmarker och sumpskogar. I området har man hittat 16 hotade arter och djuren som upptäckts är bl a tretåig hackspett, sparvuggla och järpe. Vandringsled 5,6 km.

Bilder

Hitta hit

Glava Glasbruk
67 120 Glava

Information

Kontaktinformation


Glava Glasbruk
67 120 Glava