Visit Sápmi

Sápmi sträcker sig över fyra olika länder – Ryssland, Finland, Norge och Sverige. I Sápmi finns skandinaviens urfolk – samerna. Här lever många samer fortfarande med renskötseln som sin viktigaste näring. Sápmi är vidsträckt och här är det fortfarande naturen som styr mycket av tillvaron.

Sápmi (eller Lappland) har varit en turistmagnet för folk från hela världen och besöks av miljoner människor varje år. Denna turism använder ofta det land som samerna använder för sina näringar, främst renskötseln. Man använder också samiska attribut och berättelser för att sälja in sin turism utan att förankra detta hos samerna.

Från ett renskötarperspektiv är turism ofta ytterligare ett intrång och ett problem. Skogsnäring, gruvdrift, vattenkraftsutbyggnad, vindkraftsutbyggnad, rovdjursförvaltning, infrastruktursatsningar och turism adderar till att ha skapat ett reellt hot mot själva renskötseln överlevnad.

Eftersom renskötsel inte använder marken hela året så behöver inte turismen vara en industri som hotar renskötsel genom störning eller markförstörelse.

Vi vill skapa en alternativ turism som utgår från traditionella samiska värderingar med grundmurad hänsyn till renskötseln och andra samiska näringar. Genom att sprida kunskap om det samiska och skapa hållbar turism kan vi förhoppningsvis också få renskötande samer att se turismen som något välkommet.

Samtidigt vill vi inte locka unga duktiga renskötare från renskötseln, därför ska vi stärka renskötselns roll som en förutsättning för hållbar samisk turism.

Renskötsel och samisk kultur är ett. Det är en del av samma helhet. Renskötseln har utvecklats från förfädernas jakt på vildren för tusentals år sedan till dagens renskötsel, där moderna hjälpmedel som teknisk utrustning och motorfordon är självklara inslag.

Men även med moderna hjälpmedel är renskötaren beroende av bra väder, klimatfrågan och oförstörd natur för att hållbar försörjning från sin renhjord.

Rovdjuren och trafiken innebär stora förluster av renar för samerna. Renskötaren går en balansgång mellan att skydda renarna från olika hot och angrepp – och samtidigt veta var renarna har bra bete och förutse vad som händer med väder och vind.

Läs mer om renskötsel på www.samer.se

Fotograf, alla bilderna:  Carl-Johan Utsi/cjutsiphoto.se

Kontakt
VisitSápmi
Östra Kyrkallén 2
982 32 Gällivare

Dan Jonasson:
+46 (0)70 346 56 06
dan.j@sapmi.se

Lennart Pittja:
+46 (0)70 688 15 77
lennart@sapmi.se

Jerker Bexelius:
+46 (0)70 606 08 62
jerker@gaaltje.se

Läs mer om Visit Sápmi här på deras hemsida; http://www.visitsapmi.com/sv/

Bilder

Hitta hit

Östra Kyrkallén 2
982 32 Gällivare

Information

Kontaktinformation


Östra Kyrkallén 2
982 32 Gällivare

http://www.visitsapmi.com/sv/